Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
188
Tuần này:
208
Tháng này:
5244
Tất cả:
91468

THÔNG BÁO V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Ngày 31/08/2017 00:00:00

THÔNG BÁO V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132 /TB - UBND

Đông Phú, ngày 31 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm

Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Kính gửi: - Các Ông ( bà) trưởng thôn, Bí thư chi bộ;

- Các ông ( bà) hiệu trưởng trường Mầm non, TH & THCS;

- Ông trưởng trạm y tế xã;

Thời gian qua, việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ tết, những sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết trên địa bàn xã. Hầu hết các cơ quan, các thôn, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã đã có ý thức việc treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, dân tộc.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Ủy ban nhân dân xã Đông Phú đề nghị tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng hoặc cờ tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm Y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 03/9/2017

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi ( T/h); PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng VHTT ( B/c);

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (B/c).

- Đài TT xã ( t/b)

Lê Duy Vinh

THÔNG BÁO V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Đăng lúc: 31/08/2017 00:00:00 (GMT+7)

THÔNG BÁO V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132 /TB - UBND

Đông Phú, ngày 31 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm

Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Kính gửi: - Các Ông ( bà) trưởng thôn, Bí thư chi bộ;

- Các ông ( bà) hiệu trưởng trường Mầm non, TH & THCS;

- Ông trưởng trạm y tế xã;

Thời gian qua, việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ tết, những sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết trên địa bàn xã. Hầu hết các cơ quan, các thôn, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã đã có ý thức việc treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, dân tộc.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2017)

Ủy ban nhân dân xã Đông Phú đề nghị tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng hoặc cờ tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm Y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 03/9/2017

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như kính gửi ( T/h); PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng VHTT ( B/c);

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (B/c).

- Đài TT xã ( t/b)

Lê Duy Vinh

Tình hình kinh tế - xã hội